• Nguyễn Văn Lương
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch
 • 09823834667
 • nguyenvanluong@gmail.com
 • Cao Xuân Tứ
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ tịch
 • 0916412979
 • caoxuantu@gmail.com
 • Nguyễn Công Luận
 • BCH Công Đoàn
 • UV BCH
 • 0942150309
 • nguyencongluancmg@gmail.com
 • Đỗ Thị Hoa
 • BCH Công Đoàn
 • UV BCH - TB Nữ Công
 • 0973164289
 • dohoacmg@gmail.com
 • Huỳnh Thị Ngọc Mai
 • BCH Công Đoàn
 • UV BCH
 • 01246012379
 • ngocmaingocmai1234@gmail.com